Kategorier

Arkiv

Tag två, betala för en!

Ett musklick

Ja, med ett enda muskick får du två inlägg. Spara ett musklick!

1. Refugen i korsvägen

Det inlägget skrev jag 12 februari 2011 och lyder som följer:

Tänk så lätt det är att ha en åsikt om refugen mitt i korsvägen!

”Nä! Den kan inte få vara däär! Flytta den fem meter åt norr!”


Tänk vad det är lätt att få folk att tycka något om refugen i korsvägen!

Men om den ska placeras in i ett större trafiksystem, då har folk ingen uppfattning. Ändå är det ju det större perspektivet som gäller innan man vet var refugen bäst bör placeras.

Precis så är det när det gäller politik!

vägval.jpg

Tänk vad många som säger sig vara ointresserade av politik!

Ändå har de uppfattningar om de enskilda frågona. Refugen här eller där, med andra ord.

Det är inte konstigt att det bildas enfrågepartier i kommunerna. Det är inte konstigt att det på riksplanet finns så många partier att välja (vejla?) mellan.

Men det finns inga partier som tar ställning i den övergripande frågan: vilken klass ska ha makten!

Det är lätt att snacka åsikt, men fan så svårt att hålla reda på vägen!

– – –

Här följer i redigerad form  en av mina kommentarer i det inlägget.

Refugen i korsvägen är ett inlägg som handlar om att ha ett klassperspektiv på kampen istället för att i första hand se på enskilda frågor! Inlägget handlar om att ha ett mål, långt bortom de dagsaktuella frågorna! Inlägget handlar om att se vad kampen egentligen handlar om.

Arbetarklassens politiska språk har ju i det närmsta dött ut.

En klass, vars språk inte längre lever, är avväpnad och fjättrad i härskarklassens bojor.

Kan arbetarklassen inte uttrycka sig på ett sätt som ställer dess intressen i ljusets fokus, då är den oskadliggjord och tyvärr är det just dit revisionisterna har fört klassen!

– – –

Socialdemokratin var den enda kraft i samhället som hade möjlighet att avväpna arbetarklassen under dess mest revolutionära fas. Socialdemokratin urvattnade den ideologi som klassen har haft som vapen.

Socialdemokratin berövade arbetarklassen dess revolutionära språk, dess vapen. Socialdemokratin gjorde det effektivt!

Socialdemokratin är därför arbetarklassens lömskaste fiende i det att den utger sig för att vara dess ledare, men den är i grund och botten dess värste fiende!

Socialdemokratin är bourgeoisiens infiltratörer inom arbetarrörelsen, femtekolonnare och klassförrädare!

När nu den kampen är vunnen och arbetarklassen tillfälligtvis är oskadliggjord förlorar partiet sitt existensberättigande och krymper till ingenting. Det är som en naturlag, det som inte behövs förtvinar och försvinner.”

2. Pottekuleproblemet

Det inlägget skrev jag 27 oktober 2011 och återges här:

Tankesvikten

”Jag tror inte att bytet av den ene tyrannen mot den andre har betydelse för den ekonomiska maktbalansen på sikt.”

Det är vad en person svarar i en kommentar i en annans blogg där jag bland annat har talat om klasskamp och systemskifte.

”Det är inte vad saken handlar om!”

Så skrev jag i mitt svar och fortsatte:
”Vad det handlar om, det jag talar om, är att en klass som parasiterar på en annan klass ska förpassas till historien!

Den saken är förbannat svårbegriplig eftersom den regerande minoritetsklassen gör allt den kan för att få oss att inte begripa vårt bästa. Flertalet är så fördummade att de inte kan tänka i andra banor än de som härskarklassen tillåter: ”Tänk inte i klasstermer!”

Jag måste säga: Jag tar mig för pannan och suckar över människors inskränkta dårskap!

En fråga i tager kan diskuteras. En fråga i taget håller folk med mig om. Varje fråga, en i taget, håller alla med mig om. Men alla frågor sammantaget, nej, då slår de bakut! Det är som att det blir allt för svårt rent intellektuellt.
 Det är som pottekulor. Alla vet vad det handlar om och de håller med mig. De håller med om allt jag säger om varje enskild pottekula och om alla pottekulorna! När man däremot samlar ihop pottekulorna och lägger dem i en påsen, då slår folk bakut och pratar om diktatur och kommunism och tar avstånd från pottekulepåsen!

Ursäkta, men jag tar mig för pannan!”

Jag har också skrivit:
” Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket ligger i sakens natur. Vissa lever på andra och på deras bekostnad likt parasiter som inälvsmaskar och sjukdomsframkallande fästingar.

Borgerskapet är sprunget ur historiens framsteg och förändringar i produktivkrafter, vilket genom dessas oförmåga att utvecklas ytterligare inom ramen för feodalismens samhällssystem nödvändiggjorde och uteslöt all annan utveckling än bourgeoisiens maktövertagande.

Det var borgarklassens revolution!

Produktivkrafterna utvecklas hela tiden och är alltid de som driver historien framåt eftersom människan ständigt utvecklar både teknik, kunnande och kultur, eljest vore hennes vara statiskt. Av detta följer att samhällsförhållanden förändras och klassmotsättningar byter skepnad så att gamla klassförhållanden byts mot nya. Klass avlöser klass på maktens tron. Det kan ingen vare sig råda över eller påverka, stoppa eller förhindra.

Vårt nuvarande klassamhälle har bara två klasser av betydelse. Hur ska något annat alternativ och någon annan möjlighet kunna skrida in på historiens scen än att borgerskapet får ge vika och stryka på foten när produktivkrafterna nått den nivå att en fasövergång, för att tala fysik, måste ske?

Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket således ligger i sakens natur. Sammantaget under hela historiens gång har klassamhällets härskande klasser skördat i storleksordningen omkring en miljard offer, i krig, i onödig barnadödlighet, i sjukdom och svält, i umbäranden, i slaveri, i träldom, i förtryck, i klasskrig, umbäranden och förtida död i härskarklassens intressen på allehanda sätt.

Oavsett vilka extrema åsikter jag än kan anses ha kommer det inte att påverka att produktivkrafterna en dag kastar bourgeoisien på historiens skräphög. Det sker, vare sig vi vill eller ej, men vi kan påskynda det.

När det sker finns en övergångstid då borgerskapet ännu kan återta herraväldet för en tid.

Ska vi låta det ske, då vi har vetskap om att härskarklasens maktutövande ständigt kräver dödsoffer i miljontal? Miljoners miljoner offras på mammons altare! Folk dör, folk lider, folk trälar, folk förslavas och de har inga reella rättigheter eller möjligheter att påverka att de svälter, att de drabbas av krig, att de inte kan sörja för sina barns överlevnad eller att deras miljö förstörs och förgiftas. Rösträtt har i det sammanhanget inget annat värde än att omöjliggöra saken och försena processen!

Under en övergångsperiod kommer borgerskapets tankesätt att leva kvar även sedan dess parasiterande levnadssätt fråntagits dem och kriminaliserats.
Att kriminalisera idéer som att vissa har rätt att leva ett liv där de skor sig på andra och andras arbete, andras lidande och död, det är väl knappast något att ifrågasätta.

Att avliva de som aktivt kämpar för och strider mot jämlikhet och rättvisa genom att propagera eller genom att föra ett aktivt krig mot ett rättvisans samhällssystem, för det som de ser det, sin ”rätt” att sko sig på samhällets samlade skapande kan jag omöjligt se som inhumant då deras mål är massförstörelse, miljöförstörelse, krig och massmord som medel för sin egen vällevnad som arbetsbefriad klass levandes på andras bekostnad, i likhet med psykopaters sätt att fungera, utnyttja, manipulera och parasitera.

Man kan internera dessa avskummets och mänsklighetens gissel på livstid om man så vill, men där kan de fortsätta att verka likt inkapslade tuberkler som bryter ut i en social tuberkulos den dag det är möjligt. Och då skördar de på nytt sina dödsoffer, varpå de lever och lever gott!”

Nu gick ju inte detta att förstå eftersom allt för få vet vad som menas med klass.

Till somliga kan man inte nå fram!

Men vi kan krossa kapitalismen!

Jag skrev i ett tidigare inlägg detta:
”I hemmen satt kvinnorna och spann garn och vävde tyg vilket de sedan sålde till manufakturen.

Dessa tidiga tillverkningsmetoder innebar att arbetaren själv ägde spinnrock och vävstol. Och samma tillverkningsmetoder fanns inom annan tidig industri, till exempel skomakeriet, där ofta många skomakare slog sig samman i små lokaler, hjälptes åt, delade på verktygen och enskilda arbetare specialiserade sig på de moment de var bäst på. Även dessa ägde således sina verktyg själva, eller gemensamt, och sålde sina produkter till manufakturen.

Den tekniska utvecklingen tog snart död på hemtillverkningen av garn och tyg, samt senare även på de kollektiva skomakerierna. Maskiner uppfanns som gjorde människors arbete på ett billigare sätt och den manuella tillverkningen kunde inte konkurrera med den industriella. Det gick helt enkelt inte att leva på manuell tillverkning och nöden kröp in i var mans hem.

(DETTA ÄR ETT EXEMPEL PÅ PRODUKTIVKRAFTERNAS UTVECKLING)

Följden blev att människor måste söka sig till den framväxande industrin och söka arbete. Den stora skillnaden mot förr var att arbetaren inte längre ägde sina verktyg och därmed var proletariatet fött.

Med proletariat menar man egendomslösa, det vill säga de som inte äger sina produktionsmedel och därmed måste sälja sin arbetskraft istället för sina produkter.

Den här utvecklingen var ofrånkomlig, men ej acceptabel ur hantverkarnas perspektiv. Den nya arbetsordningen innebar att arbetet fick ett pris. Det priset måste understiga priset som kunde tas ut på den färdiga produkten, dels för att betala lokalerna, dels för att kunna betala maskinerna och dels för att kunna betala energiförbrukningen, men därutöver för att ge fabrikörerna en vinst på sitt satsade kapital. Skillnaden mellan summan för alla produktionskostnader och det slutgiltiga avsalupriset på produkten var det som gav fabriksägaren deras vinst och det värdet som uppstod ur denna produktionsmodell kallas mervärde.

Mervärdet är alltså det av arbetaren skapade värde som kapitalägaren(ägaren av produktionsmedlen, kapitalisten) lägger beslag på.

Lokalens kostnad, priset på energin och de maskiner som behövdes var kostnader som inte gick att göra något åt och därför kallas de kostnaderna fasta kostnader. Lönen till arbetarna kan dock sättas fritt och kallas därför rörlig kostnad. Den kostnaden kan sättas fritt mellan två olika gränser, nämligen inte högre än att tillverkningskostnaden täcks av det pris som går att ta ut för produkten och inte lägre än att det går att rekrytera arbetskraft.

Vad fabriksägarna gjorde var att sätta lönerna så lågt som möjligt och detta utlöste då protester.

De mest kända av de tidigaste protesterna är de som kom från de väverskor som inte längre kunde sälja det tyg de hade producerat med sina vävstolar de hade i sina egna hem. I en samlad aktion gick de till fabrikerna och tog sina träskor, som på den tiden helt var gjorda av trä, och kastade dem rakt in i maskiner som var den nya tidens vävstolar, varvid dessa maskiner gick sönder.  Det kom att kallas att sabotera, av det franska ordet för träsko, sabot.

De här protesterna var dåligt organiserade, mestadels spontana och utan en övergripande filosofi eftersom medvetenheten om vilka krafter som för samhällsutvecklingen framåt inte fanns. Ingen hade beskrivit det vetenskapligt. Karl Marx hade ännu inte utfört detta arbete, helt enkelt.

Protesterna till trots gick utvecklingen framåt mot allt större industrier och allt fler hantverkare slogs ut och fick ej längre användning av sina verktyg. Allt fler blev på så vis proletärer utan produktionsmedel, egendomslösa utan egna produktionsverktyg.  Allt fler tvingades söka lönearbete i fabrikerna. Proletariatet växte och behövde sin egen filosofi och historia, sin egen samhällsvetenskap som förklarade den verklighet de levde i. Och det var där Karl Marx fyllde en lucka. Han beskrev den verklighet som fabrikörer och andra kapitalister ville dölja.

Utdrag ur en av mina kommentarer:
” Kapitalismens födelse är historien om floder av blod och travar av lik!

Du kanske inte känner till hur det gick till under 1800-talet. Ta till exempel barnarbetarna i de brittiska väverierna som fick krypa under maskinerna för att rensa bort allt bomullsspill. Att fastna i maskinerna som snurrade under tiden var synnerligen vanligt och följden blev i bästa fall invaliditet, ej sällan skallpering, amputering och ofta döden.

Du kanske inte känner till kolgruvearbetarnas villkor som gjorde gruvägarna rika som troll? Hade man tur levde man länge nog för att få lungskador av kol- och stendam. Barnarbete var lösningen på trånga gruvschakt. Gas- och rasolyckor var vardag och en arbetsdag var 12 timmar. Om den som skulle gå på nästa skift var sjuk (ej ovanligt som man förstår) blev arbetaren tvungen att ta det skiftet också och sedan sitt eget. Först därefter (36 timmar) hade man rätt till ledighet i 12 timmar!

Endast tack vare att organisera sig och strejka mot förhållanden fick arbetarna bättre villkor. Det kallas klasskamp!

Om inte arbetarklassen ständigt försvara sina rättigheter trycks den tillbaka till samma villkor igen, för även borgarklassen utövar klasskamp!

Mycket av eländet från förr lever kvar i vissa delar av världen än i dag. Därför måste och är arbetarklassen en internationell rörelse, Internationalen!

Varje gång arbetarklassen slappnar av kommer borgerskapet att rycka fram, vi ser det i dag!”

Det är inte så konstigt att till och med hans grav ligger undangömd (se bilder från gravplatsen, ett måste!): ”Vi är väntade till Karl Marx grav på Highgate Cemetery. Redan på t-banestationen förses vi med en skiss som visar vägen: lång och slingrig i ständig motbacke. När vi pustar ut i Highgates centrum kommer en äldre gentleman framstörtande: – Karl Marx grav? Han vet redan svaret; vad hade vi annars i denna avkrok att göra. …  Sedan vandrar vi in i något som mer och mer får karaktären av scenografin till en skräckfilmomkullfallna gravstenar, öppna gravlock,söndervittrade kors i risiga buskage.” / Gunder Andersson 

Samma öde har Marx vetenskapliga gärning gått till mötes. Undangömd och bortglömd, det är vad borgerskapet har strävat efter allt sedan han skrev sina verk som avslöjar kapitalismens rätta ansikte. I dag tror de flesta att han beskrev ett framtida utopiskt samhälle, men han beskrev faktiskt bara historiens drivkrafter och den brittiska arbetarklassens dåvarande usla villkor. Men borgerskapet framställer denna industrimiljö som om arbetarna knappast fanns,

och aldrig eländet!

Så missförstådd är Marx i dag, tack vare borgarklassens ständiga förnekande av hans vetenskapliga insatser, deras ständiga attacker och ivriga lögner om hans gärning.

I dag är vi tillbaka på ruta ett!

I dag pågår protester mot finansspekulationer på Wall Street och börserna.

I dag har den rörelsen spridit sig från USA till Europa.

AFTONBLADET intervjuar några av dem som demonstrerade på Sergels torg i dag:

”Jag vill minska orättvisan i samhället. Vissa har ett jobb som ger miljoner, andra ingenting .”

”Obalansen i kapitalismen har gått för långt. Vissa har mycket medan andra för lite. Överkonsumtionen bidrar också.”

”Vi vill få mera makt. Alla ska få vara med, ingen ska uteslutas.”

Var är den politiska medvetenheten och analysen i dessa uttalanden från magkänslans regioner? Var är den politiska teori som kan kan föra protesterna upp till en medveten och genomtänkt politisk rörelse? Var är arbetarpartierna som skulle kunna kanalisera missnöjet och organisera det det till en kraftfull och målmedveten politik?

På Sergels torg lyste de med sin frånvaro. Där fanns endast Göran Greider, redaktör.

”Bland folkvimlet på Sergels torg sågs bara Göran Greider, 51,chefredaktör för den fristående socialdemokratiska dagstidningen Dala-Demokraten.

– Politiken har blivit något som sker på partikansliet. Vi måste gå ner till folket och fråga vad de tycker. Den här rörelsen är bra, säger Göran Greider och fortsätter:

– Det enda jag ångrar är att jag inte tog med min hund hit. Han hade kunnat skällt på någon, säger han.” / AFTONBLADET

Det ska bli intressant att läsa vad Göran Greider kommer att skriva i DalaDemokraten.

Vi är tillbaka till ruta ett, till den tid när den politiska medvetenheten inte sträckte sig längre än till att kasta träskor mot maskineriet! Det har vi borgerskapet att tacka för, samt inte minst en arbetarrörelse som inte har värnat om sina historiska landvinningar utan mera sett till rörelsens egna toppars privata välstånd.

Låt oss se vad som står om en LO-ordförade Vanja Lundby-Wedin: ”Wanja Lundby-Wedin blev under vintern och våren 2009 omskriven och omdiskuterad för ett par medialt mycket uppmärksammade frågor. Den 23 mars 2009 framkom det att hon som styrelseledamot iAMF Pension hade varit med om att godkänna att företagets tidigare VDChrister Elmehagen, hade ett pensionsavtal, totalt var värt cirka 60 miljoner kronor, från AMF. Wanja Lundby-Wedins ställning frågasattes, men företrädare för samtliga LO-distrikt uttalade den 6 april ett enhälligt stöd för att hon skulle stanna som ordförande.” /Wikipedia

Vad tjänar egentligen fackpamparna?

Läs här. Vad tjänar Vanja Lundby-Wedin?

Och Håkan Juholt tjänar 144.000/månad.

Det är dags att återerövra klasskampen!

Ut med borgarpacket ur arbetarrörelsen!

Återupprätta marxismen-leninismen!

Grip makten från borgarklassen världen över!

Fråga för dagen:

Vem i den yngre generationen har i dag hört talas om

det

Kommunistiska manifestet

?

Och vem har läst

Kapitalet

?

En som ägnat mycket utrymme åt de nu pågående protesterna är Ghostopinion, läs här och fortsätt sedan till de tidigare inläggen av skribenten.

Mycket anmärkningsvärt är att AFTONBLADET länkar till Occupy Wallstreet-rörelsens egna sidor!

I början bar det märkligt tyst i media om demonstrationerna när de började i New York. Men i dag, med demonstrationer över hela västvärlden kan massmedia inte längre tiga ihjäl dessa protester.

Demonstranterna är en brokig skara varav få vägleds av en fruktsam ideologi. Det är tragiskt och kommer att leda till att alltsammans tyvärr sannolikt ebbar ut i intet, sabot.

Länkar

ARBETAREN

FRIA TIDNINGEN

Mer om motstånd, men i mera organiserad form kan ni läsa här.

Här följer några kommentarer till det inlägget.

ghostopinionDu är oförtröttlig i ditt politiska skolningsarbete.

Tyvärr är det lite som att spilla sin säd på hälleberget i dessa tider då historia är ett försummat skolämne, samhällskunskap är en enda indoktrineringskurs i västerländsk ”demokrati” och parlamentarism, och gymnasie- och högskoleutbildningen är så hårt specialiserad på ”nyttiga” ämnen att humanoria, allmänbildning och generell analysförmåga hamnat i totalt utanförskap. Därtill kommer medias ständigt pågående fördumningskampanj. Snacka om att jobba i motvind!

Naturligtvis fick jag också kritik:

portolanseglaren:  Jag tror visserligen inte så mycket på den dialektiska materialismen, jag menar, bara detta att som Marx säger nästa steg kommer att ske i de mest avancerade kapitalistiska länderna, men om man åtminstone något trodde på Sovjetunionen som ett nästa steg, så inte var det ett avancerat kapitalistiskt land 1917. Sedan inte heller Kuba, Kina eller de andra. Men: det kapitalistiska systemet är en parasit, utan något som helst tvekan.

-Klasskampen, som du säger, är ett begrepp som var solklart för hundra år sedan, men kapitalismen är smartare och spelade ut fattiga länder mot rika så att motsättningarna försköts över planet. Vi här, arbetare, borgare, bönder, lever av de tredje världens arbete, förutom vårt eget. Vi har ett generellt välstånd. Klassmotsättningarna är dolda och begreppet klass blir enligt min mening svårt att begripa, se omkring sig.

Visst, högerregeringen Reinfeldt vrider Sverige mot Thatchers England och fattigdomsklyftorna kommer att bli allt tydligare med varje år som Moderaterna regerar. Kanske kommer klassmedvetenheten att öka bara därför. Men innan jordens länder har åtminstone något så när samma villkor lär vi inte skymta något nästa steg, om du frågar mig.

Till det svarar jag:  Jag kan i viss mån hålla med dig.

I och för sig är klassmotsättningarna glasklara för mig, men inte för alla.

Jag tycker mig se att kapitalismen nu skälver i dödsryckningar i det att spekulationskapitalisterna krisar sönder ekonomin för produktionskapitalisterna och därmed kommer produktivkrafterna att inte kunna utvecklas vidare inom rådande system.

Lever jag länge nog kanske jag får se om jag har rätt eller fel.

Blir det som Mavera befarar,
http://maverablogg.wordpress.com/2011/10/25/tredje-varldskriget-knackar-pa-dorren/
ett tredje världskrig, då kanske kapitalismen får en nystart eller så kan det bli ett nytt 1917.

Att spå är inte lätt!

 

Bonuslänk

Vi kan krossa kapitalismen.

Ett utdrag ur det inlägget:

1. Vari består kapitalismens allra största svaghet just nu?

2. Vari består vår styrka just nu?

3. Vilka är vi?

Läs det! Där finns även två citat:
”Vi närmar oss nu med raska steg ett utvecklingsstadium i produktionen, under vilket klassers existens inte bara har upphört att vara en nödvändighet utan också ett positivt hinder för produktionen. De kommer att försvinna lika oundvikligt som de en gång har uppstått. Med dem försvinner oundvikligen staten. Samhället, som nyorganiserar produktionen på grundval av fri och lika association mellan producenterna, placerar hela statsmaskineriet på den plats, där det då kommer att höra hemma, i forntidsmuseet, vid sidan av spinnrocken och bronsyxan.”

– F. Engels

”En ‘socialism’ som genomförs av staten innefattar alltid en fortsättning av klassrelationer, inkomstskillnader, pengar och marknadslagar, och andra former av modern exploatering. Liksom vilken annan självmotsägelse som helst är en ‘proletär stat’ fullkomligt otänkbar. Däremot är det möjligt att tänka sig det väpnade proletariatets tillfälliga och direkta utövande av statsfunktionerna, d.v.s. den egentliga revolutionen med målet att säkra socialismens utveckling, eller sammanslutningen av fria och jämställda producenter och konsumenter.”
– P. Mattick

Och en länk till ett tidigare inlägg!

 


3 kommentarer on “Tag två, betala för en!”

  1. […] det vara så att du har röstat utan att begripa något alls av politik? Frågan ställd till du som blev lurad av Allianspolitikernas demagogi, lögner och propaganda. […]

  2. […] och är allvetande, utan det är Alliansens goda förbindelser med media, vilka sällan skriver vad det faktiskt handlar om, liksom att oppositionen missar eller förtiger sakfrågan alldeles för mycket, vilket bland […]

  3. […] Med ett enda musklick får du här två stycken inlägg. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s