Kategorier

Arkiv

Denna Quinna – min Gudinna!

Jag älskar innerligt!

Min kärleks artist, om så får sägas!

Expressivt!

Jag har presenterat henne tidigare, men nu gör jag det igen, såld som jag är på henne och hennes musik! Konstigt nog kunde jag inte hitta skivor av henne i Tyskland. Folk sa till och med att de inte visste vem hon var!

Ina Deter!

My love!

Tänk att man kan bli så förälskad i en artist att man kan avguda den, så som jag avgudar Ina Deter!


Misstanke om falsk insamling

GP varnar

Men bara lite vackert. Bevisen tycks ännu saknas för att insamlingen är en falsk, men tydligen finns vissa grunder för misstanken. Läs mera vad GP skriver.


”Nyheter” har fått ny innebörd!

Nyheter = nya lögner

Ja, så illa är det ställt med media i dag. Nyheter är nya lögner! Läs mer!

Den gamle vargen skriver: ”Nu är sedan Business Insiders artikel en omskrivning av en artikel i Los Angeles Times. Det är alltså dit man måste gå för att hitta källorna till dessa påståenden, som naturligtvis inte är namngivna.”

Hur är det med källkritiken? Har kanske gammelmedia gjort sitt?


Pottekuleproblemet

Tankesvikten

”Jag tror inte att bytet av den ene tyrannen mot den andre har betydelse för den ekonomiska maktbalansen på sikt.”

Det är vad en person svarar i en kommentar i en annans blogg där jag bland annat har talat om klasskamp och systemskifte.

”Det är inte vad saken handlar om!”

Så skrev jag i mitt svar och fortsatte:
”Vad det handlar om, det jag talar om, är att en klass som parasiterar på en annan klass ska förpassas till historien!

Den saken är förbannat svårbegriplig eftersom den regerande minoritetsklassen gör allt den kan för att få oss att inte begripa vårt bästa. Flertalet är så fördummade att de inte kan tänka i andra banor än de som härskarklassen tillåter: ”Tänk inte i klasstermer!”

Jag måste säga: Jag tar mig för pannan och suckar över människors inskränkta dårskap!

En fråga i tager kan diskuteras. En fråga i taget håller folk med mig om. Varje fråga, en i taget, håller alla med mig om. Men alla frågor sammantaget, nej, då slår de bakut! Det är som att det blir allt för svårt rent intellektuellt.

Det är som pottekulor. Alla vet vad det handlar om och de håller med mig. De håller med om allt jag säger om varje enskild pottekula och om alla pottekulorna! När man däremot samlar ihop pottekulorna och lägger dem i en påsen, då slår folk bakut och pratar om diktatur och kommunism och tar avstånd från pottekulepåsen!

Ursäkta, men jag tar mig för pannan!”

Jag har också skrivit:
” Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket ligger i sakens natur. Vissa lever på andra och på deras bekostnad likt parasiter som inälvsmaskar och sjukdomsframkallande fästingar.

Borgerskapet är sprunget ur historiens framsteg och förändringar i produktivkrafter, vilket genom dessas oförmåga att utvecklas ytterligare inom ramen för feodalismens samhällssystem nödvändiggjorde och uteslöt all annan utveckling än bourgeoisiens maktövertagande.

Det var borgarklassens revolution!

Produktivkrafterna utvecklas hela tiden och är alltid de som driver historien framåt eftersom människan ständigt utvecklar både teknik, kunnande och kultur, eljest vore hennes vara statiskt. Av detta följer att samhällsförhållanden förändras och klassmotsättningar byter skepnad så att gamla klassförhållanden byts mot nya. Klass avlöser klass på maktens tron. Det kan ingen vare sig råda över eller påverka, stoppa eller förhindra.

Vårt nuvarande klassamhälle har bara två klasser av betydelse. Hur ska något annat alternativ och någon annan möjlighet kunna skrida in på historiens scen än att borgerskapet får ge vika och stryka på foten när produktivkrafterna nått den nivå att en fasövergång, för att tala fysik, måste ske?

Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket således ligger i sakens natur. Sammantaget under hela historiens gång har klassamhällets härskande klasser skördat i storleksordningen omkring en miljard offer, i krig, i onödig barnadödlighet, i sjukdom och svält, i umbäranden, i slaveri, i träldom, i förtryck, i klasskrig, umbäranden och förtida död i härskarklassens intressen på allehanda sätt.

Oavsett vilka extrema åsikter jag än kan anses ha kommer det inte att påverka att produktivkrafterna en dag kastar bourgeoisien på historiens skräphög. Det sker, vare sig vi vill eller ej, men vi kan påskynda det.

När det sker finns en övergångstid då borgerskapet ännu kan återta herraväldet för en tid.

Ska vi låta det ske, då vi har vetskap om att härskarklasens maktutövande ständigt kräver dödsoffer i miljontal? Miljoners miljoner offras på mammons altare! Folk dör, folk lider, folk trälar, folk förslavas och de har inga reella rättigheter eller möjligheter att påverka att de svälter, att de drabbas av krig, att de inte kan sörja för sina barns överlevnad eller att deras miljö förstörs och förgiftas. Rösträtt har i det sammanhanget inget annat värde än att omöjliggöra saken och försena processen!

Under en övergångsperiod kommer borgerskapets tankesätt att leva kvar även sedan dess parasiterande levnadssätt fråntagits dem och kriminaliserats.
Att kriminalisera idéer som att vissa har rätt att leva ett liv där de skor sig på andra och andras arbete, andras lidande och död, det är väl knappast något att ifrågasätta.

Att avliva de som aktivt kämpar för och strider mot jämlikhet och rättvisa genom att propagera eller genom att föra ett aktivt krig mot ett rättvisans samhällssystem, för det som de ser det, sin ”rätt” att sko sig på samhällets samlade skapande kan jag omöjligt se som inhumant då deras mål är massförstörelse, miljöförstörelse, krig och massmord som medel för sin egen vällevnad som arbetsbefriad klass levandes på andras bekostnad, i likhet med psykopaters sätt att fungera, utnyttja, manipulera och parasitera.

Man kan internera dessa avskummets och mänsklighetens gissel på livstid om man så vill, men där kan de fortsätta att verka likt inkapslade tuberkler som bryter ut i en social tuberkulos den dag det är möjligt. Och då skördar de på nytt sina dödsoffer, varpå de lever och lever gott!”

Nu gick ju inte detta att förstå eftersom allt för få vet vad som menas med klass.

Till somliga kan man inte nå fram!

Men vi kan krossa kapitalismen!

Jag skrev i ett tidigare inlägg detta:
”I hemmen satt kvinnorna och spann garn och vävde tyg vilket de sedan sålde till manufakturen.

Dessa tidiga tillverkningsmetoder innebar att arbetaren själv ägde spinnrock och vävstol. Och samma tillverkningsmetoder fanns inom annan tidig industri, till exempel skomakeriet, där ofta många skomakare slog sig samman i små lokaler, hjälptes åt, delade på verktygen och enskilda arbetare specialiserade sig på de moment de var bäst på. Även dessa ägde således sina verktyg själva, eller gemensamt, och sålde sina produkter till manufakturen.

Den tekniska utvecklingen tog snart död på hemtillverkningen av garn och tyg, samt senare även på de kollektiva skomakerierna. Maskiner uppfanns som gjorde människors arbete på ett billigare sätt och den manuella tillverkningen kunde inte konkurrera med den industriella. Det gick helt enkelt inte att leva på manuell tillverkning och nöden kröp in i var mans hem.

(DETTA ÄR ETT EXEMPEL PÅ PRODUKTIVKRAFTERNAS UTVECKLING)

Följden blev att människor måste söka sig till den framväxande industrin och söka arbete. Den stora skillnaden mot förr var att arbetaren inte längre ägde sina verktyg och därmed var proletariatet fött.

Med proletariat menar man egendomslösa, det vill säga de som inte äger sina produktionsmedel och därmed måste sälja sin arbetskraft istället för sina produkter.

Den här utvecklingen var ofrånkomlig, men ej acceptabel ur hantverkarnas perspektiv. Den nya arbetsordningen innebar att arbetet fick ett pris. Det priset måste understiga priset som kunde tas ut på den färdiga produkten, dels för att betala lokalerna, dels för att kunna betala maskinerna och dels för att kunna betala energiförbrukningen, men därutöver för att ge fabrikörerna en vinst på sitt satsade kapital. Skillnaden mellan summan för alla produktionskostnader och det slutgiltiga avsalupriset på produkten var det som gav fabriksägaren deras vinst och det värdet som uppstod ur denna produktionsmodell kallas mervärde.

Mervärdet är alltså det av arbetaren skapade värde som kapitalägaren(ägaren av produktionsmedlen, kapitalisten) lägger beslag på.

Lokalens kostnad, priset på energin och de maskiner som behövdes var kostnader som inte gick att göra något åt och därför kallas de kostnaderna fasta kostnader. Lönen till arbetarna kan dock sättas fritt och kallas därför rörlig kostnad. Den kostnaden kan sättas fritt mellan två olika gränser, nämligen inte högre än att tillverkningskostnaden täcks av det pris som går att ta ut för produkten och inte lägre än att det går att rekrytera arbetskraft.

Vad fabriksägarna gjorde var att sätta lönerna så lågt som möjligt och detta utlöste då protester.

De mest kända av de tidigaste protesterna är de som kom från de väverskor som inte längre kunde sälja det tyg de hade producerat med sina vävstolar de hade i sina egna hem. I en samlad aktion gick de till fabrikerna och tog sina träskor, som på den tiden helt var gjorda av trä, och kastade dem rakt in i maskiner som var den nya tidens vävstolar, varvid dessa maskiner gick sönder.  Det kom att kallas att sabotera, av det franska ordet för träsko, sabot.

De här protesterna var dåligt organiserade, mestadels spontana och utan en övergripande filosofi eftersom medvetenheten om vilka krafter som för samhällsutvecklingen framåt inte fanns. Ingen hade beskrivit det vetenskapligt. Karl Marx hade ännu inte utfört detta arbete, helt enkelt.

Protesterna till trots gick utvecklingen framåt mot allt större industrier och allt fler hantverkare slogs ut och fick ej längre användning av sina verktyg. Allt fler blev på så vis proletärer utan produktionsmedel, egendomslösa utan egna produktionsverktyg.  Allt fler tvingades söka lönearbete i fabrikerna. Proletariatet växte och behövde sin egen filosofi och historia, sin egen samhällsvetenskap som förklarade den verklighet de levde i. Och det var där Karl Marx fyllde en lucka. Han beskrev den verklighet som fabrikörer och andra kapitalister ville dölja.

Utdrag ur en av mina kommentarer:
” Kapitalismens födelse är historien om floder av blod och travar av lik!

Du kanske inte känner till hur det gick till under 1800-talet. Ta till exempel barnarbetarna i de brittiska väverierna som fick krypa under maskinerna för att rensa bort allt bomullsspill. Att fastna i maskinerna som snurrade under tiden var synnerligen vanligt och följden blev i bästa fall invaliditet, ej sällan skallpering, amputering och ofta döden.

Du kanske inte känner till kolgruvearbetarnas villkor som gjorde gruvägarna rika som troll? Hade man tur levde man länge nog för att få lungskador av kol- och stendam. Barnarbete var lösningen på trånga gruvschakt. Gas- och rasolyckor var vardag och en arbetsdag var 12 timmar. Om den som skulle gå på nästa skift var sjuk (ej ovanligt som man förstår) blev arbetaren tvungen att ta det skiftet också och sedan sitt eget. Först därefter (36 timmar) hade man rätt till ledighet i 12 timmar!

Endast tack vare att organisera sig och strejka mot förhållanden fick arbetarna bättre villkor. Det kallas klasskamp!

Om inte arbetarklassen ständigt försvara sina rättigheter trycks den tillbaka till samma villkor igen, för även borgarklassen utövar klasskamp!

Mycket av eländet från förr lever kvar i vissa delar av världen än i dag. Därför måste och är arbetarklassen en internationell rörelse, Internationalen!

Varje gång arbetarklassen slappnar av kommer borgerskapet att rycka fram, vi ser det i dag!”

Det är inte så konstigt att till och med hans grav ligger undangömd (se bilder från gravplatsen, ett måste!): ”Vi är väntade till Karl Marx grav på Highgate Cemetery. Redan på t-banestationen förses vi med en skiss som visar vägen: lång och slingrig i ständig motbacke. När vi pustar ut i Highgates centrum kommer en äldre gentleman framstörtande: – Karl Marx grav? Han vet redan svaret; vad hade vi annars i denna avkrok att göra. …  Sedan vandrar vi in i något som mer och mer får karaktären av scenografin till en skräckfilmomkullfallna gravstenar, öppna gravlock,söndervittrade kors i risiga buskage.” / Gunder Andersson 

Samma öde har Marx vetenskapliga gärning gått till mötes. Undangömd och bortglömd, det är vad borgerskapet har strävat efter allt sedan han skrev sina verk som avslöjar kapitalismens rätta ansikte. I dag tror de flesta att han beskrev ett framtida utopiskt samhälle, men han beskrev faktiskt bara historiens drivkrafter och den brittiska arbetarklassens dåvarande usla villkor. Men borgerskapet framställer denna industrimiljö som om arbetarna knappast fanns,och aldrig eländet!

Så missförstådd är Marx i dag, tack vare borgarklassens ständiga förnekande av hans vetenskapliga insatser, deras ständiga attacker och ivriga lögner om hans gärning.

I dag är vi tillbaka på ruta ett!

I dag pågår protester mot finansspekulationer på Wall Street och börserna.

I dag har den rörelsen spridit sig från USA till Europa.

AFTONBLADET intervjuar några av dem som demonstrerade på Sergels torg i dag:

”Jag vill minska orättvisan i samhället. Vissa har ett jobb som ger miljoner, andra ingenting .”

”Obalansen i kapitalismen har gått för långt. Vissa har mycket medan andra för lite. Överkonsumtionen bidrar också.”

”Vi vill få mera makt. Alla ska få vara med, ingen ska uteslutas.”

Var är den politiska medvetenheten och analysen i dessa uttalanden från magkänslans regioner? Var är den politiska teori som kan kan föra protesterna upp till en medveten och genomtänkt politisk rörelse? Var är arbetarpartierna som skulle kunna kanalisera missnöjet och organisera det det till en kraftfull och målmedveten politik?

På Sergels torg lyste de med sin frånvaro. Där fanns endast Göran Greider, redaktör.

”Bland folkvimlet på Sergels torg sågs bara Göran Greider, 51,chefredaktör för den fristående socialdemokratiska dagstidningen Dala-Demokraten.

– Politiken har blivit något som sker på partikansliet. Vi måste gå ner till folket och fråga vad de tycker. Den här rörelsen är bra, säger Göran Greider och fortsätter:

– Det enda jag ångrar är att jag inte tog med min hund hit. Han hade kunnat skällt på någon, säger han.” / AFTONBLADET

Det ska bli intressant att läsa vad Göran Greider kommer att skriva i DalaDemokraten.

Vi är tillbaka till ruta ett, till den tid när den politiska medvetenheten inte sträckte sig längre än till att kasta träskor mot maskineriet! Det har vi borgerskapet att tacka för, samt inte minst en arbetarrörelse som inte har värnat om sina historiska landvinningar utan mera sett till rörelsens egna toppars privata välstånd.

Låt oss se vad som står om en LO-ordförade Vanja Lundby-Wedin: ”Wanja Lundby-Wedin blev under vintern och våren 2009 omskriven och omdiskuterad för ett par medialt mycket uppmärksammade frågor. Den 23 mars 2009 framkom det att hon som styrelseledamot iAMF Pension hade varit med om att godkänna att företagets tidigare VDChrister Elmehagen, hade ett pensionsavtal, totalt var värt cirka 60 miljoner kronor, från AMF. Wanja Lundby-Wedins ställning frågasattes, men företrädare för samtliga LO-distrikt uttalade den 6 april ett enhälligt stöd för att hon skulle stanna som ordförande.” /Wikipedia

Vad tjänar egentligen fackpamparna?

Läs här. Vad tjänar Vanja Lundby-Wedin?

Och Håkan Juholt tjänar 144.000/månad.

Det är dags att återerövra klasskampen!

Ut med borgarpacket ur arbetarrörelsen!

Återupprätta marxismen-leninismen!

Grip makten från borgarklassen världen över!

Fråga för dagen:

Vem i den yngre generationen har i dag hört talas om

det

Kommunistiska manifestet

?

Och vem har läst

Kapitalet

?

En som ägnat mycket utrymme åt de nu pågående protesterna är Ghostopinion, läs här och fortsätt sedan till de tidigare inläggen av skribenten.

Mycket anmärkningsvärt är att AFTONBLADET länkar till Occupy Wallstreet-rörelsens egna sidor!

I början bar det märkligt tyst i media om demonstrationerna när de började i New York. Men i dag, med demonstrationer över hela västvärlden kan massmedia inte längre tiga ihjäl dessa protester.

Demonstranterna är en brokig skara varav få vägleds av en fruktsam ideologi. Det är tragiskt och kommer att leda till att alltsammans tyvärr sannolikt ebbar ut i intet, sabot.

Länkar

ARBETAREN

FRIA TIDNINGEN

Mer om motstånd, men i mera organiserad form kan ni läsa här.


En verklighet vi blundar för

Fundera kring desssa rader!

Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket ligger i sakens natur. Vissa lever på andra och på deras bekostnad likt parasiter som inälvsmaskar och sjukdomsframkallande fästingar.

Borgerskapet är sprunget ur historiens framsteg och förändringar i produktivkrafter, vilket genom dessas oförmåga att utvecklas ytterligare inom ramen för feodalismens samhällssystem nödvändiggjorde och uteslöt all annan utveckling än bourgeoisiens maktövertagande.

Det var borgarklassens revolution!

Produktivkrafterna utvecklas hela tiden och är alltid de som driver historien framåt eftersom människan ständigt utvecklar både teknik, kunnande och kultur, eljest vore hennes vara statiskt. Av detta följer att samhällsförhållanden förändras och klassmotsättningar byter skepnad så att gamla klassförhållanden byts mot nya. Klass avlöser klass på maktens tron. Det kan ingen vare sig råda över eller påverka, stoppa eller förhindra.

Vårt nuvarande klassamhälle har bara två klasser av betydelse. Hur ska något annat alternativ och någon annan möjlighet kunna skrida in på historiens scen än att borgerskapet får ge vika och stryka på foten när produktivkrafterna nått den nivå att en fasövergång, för att tala fysik, måste ske?

Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket således ligger i sakens natur. Sammantaget under hela historiens gång har klassamhällets härskande klasser skördat i storleksordningen omkring en miljard offer, i krig, i onödig barnadödlighet, i sjukdom och svält, i umbäranden, i slaveri, i träldom, i förtryck, i klasskrig, umbäranden och och förtida död i härskarklassens intressen på allehanda sätt.

Oavsett vilka extrema åsikter jag än kan anses ha kommer det inte att påverka att produktivkrafterna en dag kastar bourgeoisien på historiens skräphög. Det sker, vare sig vi vill eller ej, men vi kan påskynda det.

När det sker finns en övergångstid då borgerskapet ännu kan återta herraväldet för en tid.

Ska vi låta det ske, då vi har vetskap om att härskarklasens maktutövande ständigt kräver dödsoffer i miljontal? Miljoners miljoner offras på mammons altare! Folk dör, folk lider, folk trälar, folk förslavas och de har inga reella rättigheter eller möjligheter att påverka att de svälter, att de drabbas av krig, att de inte kan sörja för sina barns överlevnad eller att deras miljö förstörs och förgiftas. Rösträtt har i det sammanhanget inget annat värde än att omöjliggöra saken och försena processen!

Under en övergångsperiod kommer borgerskapets tankesätt att leva kvar även sedan dess parasiterande levnadssätt fråntagits dem och kriminaliserats.
Att kriminalisera idéer som att vissa har rätt att leva ett liv där de skor sig på andra och andras arbete, andras lidande och död, det är väl knappast något att ifrågasätta.

Att avliva de som aktivt kämpar för och strider mot jämlikhet och rättvisa genom att propagera eller genom att föra ett aktivt krig mot ett rättvisans samhällssystem, för det som de ser det, sin ”rätt” att sko sig på samhällets samlade skapande kan jag omöjligt se som inhumant då deras mål är massförstörelse, miljöförstörelse, krig och massmord som medel för sin egen vällevnad som arbetsbefriad klass levandes på andras bekostnad, i likhet med psykopaters sätt att fungera, utnyttja, manipulera och parasitera.

Man kan internera dessa avskummets och mänsklighetens gissel på livstid om man så vill, men där kan de fortsätta att verka likt inkapslade tuberkler som bryter ut i en social tuberkulos den dag det är möjligt. Och då skördar de på nytt sina dödsoffer, varpå de lever och lever gott!


Gammelmedia har gjort sitt!

Förbrukat förtroende

Våldtäkten på Libyen blev dödsstöten för förtroendet för våra stora nyhetsförmedlare. Våra media har länge befunnit sig på trovärdighetens sluttande plan, men nu föll de helt utanför kanten och rakt ned i avgrundens dynga.

Det är väl det som AFTONBLADET känner av, att ingen tror dem längre, ingen har tilltro, ingen litar på dem mera.

Undersökande journalistik har förbytts till maktens megafoni!

Gammelmedia har gjort sitt val och får stå för konsekvensen av dessa val.

Bilden nedan bygger på ABs ledarattack mot vad de med all rätt ser som allvarliga utmanare mot deras egna osunda skriverier.

Men AFTONBLADET vore ju inte AFTONBLADET  om de inte försökte försvara sin ställning och det gör de på sin ledarsida med samma demagogi som utformats under senare år.

Nyheter söker den intresserade, begåvade och intellektuelle inte längre genom deras kanaler, som ju förmedlar vrångbilder och lögner som om media trodde vi var helt imbecilla. Se bara detta så självklart idiotiska reportage, som måste utgå från att Aftonbladets redaktion tror att vi saknar allt vad förstånd heter. Det gjorde jag ett inlägg om.


En kommentar

Scrolla ned och se länken under bilden!

Läs här!


Tredje världskriget knackar på dörren « Maverablogg

Tredje världskriget knackar på dörren « Maverablogg.


När sanningen kommer fram

Libyen

Massacres in Sirte, Libya: A Modern Day Stalingrad, Ignored By World Media

Allt som nu är borta visas i videon:

Jag tänker som så, i USA och i de flesta länder också, där måste ledaren sitta bakom skottsäkert glas. Men inte Gadaffi. Jag undrar varför. Var han kanske så fruktansvärt hatad att man inte ens ville ödsla en kula på honom i detta land där nästa alla har vapen? Där fler har vapen än i USA!

Det finns frågor som man måste gissa sig till svaren, eller?

Men nu är allt borta, nu är allt befriat, nu är alla glada och tacksamma, som framgår av bilden nedan.

Se så glada de är här i videon från Sirte!

Äumh? Gröna flaggor? Helgröna flaggor! Ojdå! Och före stadens befrielse! Äumh, vadå?

Ärsch, glöm den videon och kika på en annan video, från när befrielsekrafterna håller på som bäst:

Handen på hjärtat, vem vill inte bli befriad? Speciellt om man bor i en djävla skitstad i Arabien!

Låt oss tacka så mycket för all fin hjälp som har givits människorena i Libyen! Och låt oss tacka för all objektiv skildring vi har fått av kriget, förlåt, hjälpinsatsen!

Läs på INFOWARS.COM, Libya Free Press, Mathaba, Justin Raimondo

Läs också:

Höstskörden efter den ”arabiska våren”

Libyens nya ledning inte bättre än Khaddafi

Barn som blivit offer för de Sverige-stödda bombningarna av Sirte

Ghost:/Libyen får väl skylla sig självt…

Libyen: grimasen av ”demokrati” 

Hemimammas tankar – ”Too big to fail” and state of the world for dummies – funderingar och en analys… 

 


Säkra lösenord!

OBS!

 

Alltför många har alldeles för enkla lösenord och det är inget konstigt med det. Man ska ju komma ihåg dem också! Det är ju viktigt!

Här ett litet tips.

Tänk ut en mening såsom till exempel denna:

Min 1:a 343:a! År:1989 tror jag

Den meningen ligger då till grund för detta svårforcerade lösenord:

1:a343:an!-Å:-89(?)

Annat exempel: Året efter min dotter föddes köpte vi hund.

1988Df-1989(Karo)!

 

Vassego för tipset!