Kategorier

Arkiv

Hyllning till kvinnan! Internationella kvinnodagen!

 

I dag hyllas kvinnan, allas vår moder, vår kärlek och dyrkade gudinna! 

Internationella kvinnodagen.jpg

Klickbild

Och i dag måste vi också fästa vår uppmärksamhet på kvinnans situation i världen.

 

Varmed

ska vi med en internationell kvinnodag

om vi inte uppmärksammar

förtrycket av

kvinnan?


I dag säger vi ett rött NEJ! till det förtryck av kvinnan som finns överallt i världen och vi måste se på varför det finns om vi ska kunna bekämpa det.

 

 

Skvitt ska nu reda ut den saken.


Allt förtryck, oavsett vilka uttryck de tar sig, grundar sig i ojämlika ägandeförhållanden!

Allt förtryck handlar om att att vissa har mer än andra och att denna skillnad är institutionellt konstitionaliserad.

Ojämlik fördelning råder i alla klassamhällen förutan inget klassamhälle existerar och det är alltid den härskande klassen rikedomen förts samman till genom plundring från folkflertalets underklass. Ojämn rikedomsfördelning kan alltså sägas vara allt förtrycks fader och alla klassamhälles moder.

I dag har vi ett kapitalistiskt samhälle med bourgeoisin som härskande klass, den besuttna klassen, den klass vilken har skott sig på andras bekostnad, nämligen på arbetarklassens.

Tidigare hade vi ett feodalt samhälle, med främst adeln som den härskande klassen, den besuttna klassen och den klass hos vilken rikedom var samlad.

För klassamhällets fortbestånd krävs att rikedom går i arv, eftersom människans liv är ändligt Rikedom måste stanna inom familjen. Utan den regeln skulle klassamhället dunsta bort. 

 

Människan måste ju som alla andra djur föröka sig för att inte dö ut. Hon skaffar sig avkomma och den ärver sina föräldrars samlade egendom i varje klassamhälle för dess fortbestånd! Rikedomen som finns inom familjen måste ärvas från föräldrar till barn för att på så vis bevaras och inte förskingras eftersom härpå baseras alla klassamhällen!

 

När rikedomen ärvs ska den således föras vidare efter vissa givna regler som har till syfte att skydda rikedomen från att skingras och därför finns det arvslinjer vilka kan se olika ut, patriarkala eller matriarkala. De patriarkala är de vanligast förekommande, som bekant. 

Först i modern tid har dessa strikta arvslinjer, uppdelade på kön, börjat att suddas ut i delar av världen. Barn av båda kön ärver således sina föräldrar numera oftast lika. Men så har det inte alltid varit och så är det ännu inte världen över. 

Där familjens egendom går i arv på ena könet, uppstår per automatik en könsdiskriminering. Vanligast förekommande är som sagt de patriarkala arvslinjerna och därmed uppstår en diskriminering av kvinnor. Utan denna selektiva arvsordning existerar ingen könsdiskriminering. Den har sina rötter och får sin näring just i det förhållandet att produktiv egendom (till skillnad från sådan egendom som kläder, husgeråd och därmed jämställt) är privat ägd och olikt fördelad. Vårt modera samhälle visar dock att privat och ojämlikt fördelad rikedom kan stanna inom en familj utan att ärvas på ett uteslutande patriarkalt eller matriarkalt sätt. Och skälet till att detta är möjligt står att söka i rådande samhällesförhållande, eller klarare sagt – i det klassamälle vi just nu har, grundat på annat än ändligt begränsat jordägande.

Det kapitalistiska samhället möjliggör en uppluckring av patriarkala (och teoretiskt; matriarkala) arvslinjer eftersom det inte baseras på ett ändligt jordägande och därtill hörande titlar som bekräftar den status och de privilegier som ägandet erfodrar, och/eller medför. Det är därför inte konstigt att det framväxande kapitalistiska samhället släpper fram kvinnan. Låt vara att det har skett motvilligt.

Inom klasserna livegna bönder och slavar krävdes inte ens ett lagfäst äktenskap då ingen egndom fanns att skifta. Borgarklassen var först ut med att bryta könsbundna arvslinjer eftersom rikedomen inte baserades på ett ägande av ändligt begränsad jordegendom, befäst med adliga titlar. Observera att ännu i dag har den kvarvarande adeln könsbunden arvsgång. 

Överallt där det förekommer könsbunden arvslinje har en ekonomisk kultur baserad på jordägande varit en viktig del i familjers ägandeförhållande och antingen fortfarande gäller eller ligger nära i historisk tid såsom en kulturell kvarleva. Det är alltså ett kulturellt arv som förs vidare, även när jordägandet har spelat ut sin roll. I denna ekonomiska kultur har det allra vanligaste varit det patriarkala arvssättet som endast har brutits om familjen inte fått manliga arvingar. I sådana fall har således dottern ärvt, eller så har arvet förts vidare på en manlig släkting. Omvänt har gällt i matriakala samhällen.

Eftersom de patriarkala samhällena är och har varit vanligast, är det normalt förekommande könsförtrycket det kvinnliga. Frågan som genast inställer sig är varför just det matriarkaliska samhället framstår som norm överallt i världen och historien igenom med ytterst få undantag. Först och främst handlar det som ovan har sagts, om bevarandet av ändliga resurser i ett klassamhälle, men varför ska just den manliga arvslinjen råda? 

Den frågans svar kan  sökas i att det är alldeles uppenbart att det är kvinnan som är äkta förälder till barnet, medan det inte är alldeles självklart uppenbart i fallet med mannen. Det kan låta motsägelsefullt! Och det kan tyckas vara ett starkt vägande skäl för ett matriarkat istället för ett patriarkat. I ett matriarkat är det detta uppenbara föräldraskap som utgör den bas på vilket samhällsordningen vilar.

 

Men på vilken bas vilar då den patriarkala?

Vi har svaret i vårt språk (ofta alltings nyckel, svar och vapen). Det heter säd och sädesvätska, inte utan skäl eftersom alltsedan människan började bruka jorden för cirka tio årtusenden sedan har kvinnan setts som jorden i vilken mannen sår sin säd. Hur man före denna tid såg på avelsens frågor lär förbli dolt i historiens dunkel. Intressant är dock att det under neolitisk tid antagligen förekom en rent religös hyllning till kvinnan och att motsvarigheten till en hylllning av mannen sannolikt inte förekom.

Den för dåtidens (den postneolitiska) jordbukande människans naturliga förklaring till barnlöshet var att det rörde sig om en dålig jordmån som säden hade såtts i eftersom mannen visste att han hade sått sitt utsäde, men ingen grodd uppstod. Att det kunde handla om dåligt utsäde lär ingen ha funderat över då ingen skillnad är synbar mellan bra och dålig säd.

Kvinna gravid.jpg

En man, vars hustru inte födde honom barn, tog sig en ny hustru, antingen vid sidan om, eller skilde sig. Häri har för övrigt även multigami sitt sannolika ursprung. En kvinna som inte blev med barn med sin man kunde dock lösa detta med en otrohet med eller oftast utan mannens vetskap. Intressant nog finns samma beteende dokumeterat inom djurriket, speciellt inom fågelvälden, där monogamisms inte är alldeles ovanlig.

Synsättet och föreställningen att mannen sår och kvinnan är den fruktsamma jorden ger således den självklara slutsatsen att det är mannen som barnen är komna från och kvinnan endast har varit jorden de vuxit fram ur. Kunskapen var inte bättre och den var helt logisk utifrån ett jordbrukande samhälles erfarenhet. Och, intressant nog, matriarkat är vanliga i samhällen som inte baseras på jordbruk, eller som i relativt modern tid tillägnat sig en agrar kultur.

 

Vi kan nu binda samman all vår kunskap om kvinnoförtrycket som råder i världen.

Kvinnoförtrycket har såldes sin grund i människans största framsteg genom tiderna, uppfinnandet av jordbruket. Detta i sin tur gav välstånd som baserade sig på ett ägande av jord. Denna jord måste förvaltas, försvaras och gå vidare i arv från far till son eftersom sonen var faderns skörd som i sin tur är sina söners såningsman. Genom att jorden måste försvaras uppkom krigen och de starkaste i samhället stod såväl för försvaret av den egna jorden som av erövrandet av andras jord. Krigen var födda! Och krigen utkämpades mellan män eftersom muskelstyrkan var avgörande intill helt nyligen, historiskt sett.

Kvinnans roll kom på detta vis att obetydliggöras, faktiskt enbart på grund av ägandeförhållnadena av jorden. Och detta återspeglas i de tidiga religionerna. Där fanns gudinnor och ju längre tillbaka vi söker dess fler gudinnor finner vi. Under äldre stenålder tycks endast kvinnan vara dyrkad!  Det var innan klassamhället hade uppstått.

Tig dyrkan.jpg

Ett klasslöst samhälle är det yttersta målet för varje sann kommunistisk rörelse. Hur det ska konstrueras är en öppen fråga. Det kan inte funderas ut i förväg utan måste växa fram och lösas gradvis. Eljest konstruerar vi utopier.

Ett klasslöst samhälle är också den yttersta garanten för att kvinnoförtryck aldrig mera ska kunna slå rot. All kvinnokamp måste vara internationellt solidarisk och måste ha som mål att avveckla alla klassamhällen. Det är den lärdom historien ger oss!

Allt förtyck grundar sig i ojämlika ägarförhållanden. I dagens Sverige är det Alliansens främsta uppgift att slå vakt om dessa ojämlika förhållanden. Det kan vara värt att näma på denna dag, den intenationella kvinnodagen.

 

Kan vi fira den internationella kvinnodagen utan att samtidigt tänka revolutionärt socialistiskt?

Fundera på det?

 

Till sist!

Som vi ser ovan är det endast en marxistisk världbild som kan förklara vårt samhälle och som i detta fall – kvinnoförtryckets historia och förklaringen till dess grundpelare.

Endast en marxist kan hylla kvinnan på kvinnodagen! Alla andra är genuina hycklare!

 

  

Andra inlägg:

Sadisters guldläge

Manligt och kvinnligt

Om att vara lesbisk Ett inlägg som handlar om att mannen Skvitt är en så kvinnlig man att han ser sig närmast som lesbisk i sin dyrkan av kvinnan! 🙂 Trivs med det!

Skvitts kärleksförklaring

Borgerskapets språk

Dikten

Kvinnoförnedring

Kvinnodag!.jpg

Att vara man

Manlig ängslan med mera

Tack alla kvinnor för ni kommer hit!

Genusnytt.jpg

En Skvitt-kommentar utvecklad

Inlägget har ändrats efter ett sakligt påpekande från Ghostopinion.Påpekandet finns att läsa på Hemimammas blogg.


28 kommentarer on “Hyllning till kvinnan! Internationella kvinnodagen!”

 1. Calle skriver:

  Tack! Kunde inte ha skrivit det bättre själv!

 2. Calle skriver:

  Tackar som ödmjukast för puffen! Vill då också passa på att rekommendera den här:http://calleism.wordpress.com/2011/02/23/bitch/Och den här:http://calleism.wordpress.com/2011/02/12/beromda-mans-syn-pa-kvinnor/(Där jag också fått med en liten hyllning(?) till allas vår Kalle Marx!)Ha en trevlig dag, tänk på kvinnorna och ät mycket semlor! (Vilken perfekt kombination!)

  • skvitt skriver:

   Skvitt beklagar!Det kom så många kommentarer att denna föll bort i mängden.Dina länkar är väl värda att följas upp och för det så får du kram!/Skvitt

 3. Matilda skriver:

  Mycket bra sagt. Jag har aldrig sett så på saken, men visst stämmer det, det känner jag rent intuitivt.

 4. Carin skriver:

  Kvinna som tackar!

 5. HEMIMAMMA skriver:

  ”Kvinnoförtrycket har såldes sin grund i människans största framsteg genom tiderna, uppfinnandet av jordbruket. Detta i sin tur gav välstånd som baserade sig på ett ägande av jord. Denna jord måste förvaltas, försvaras och gå vidare i arv från far till son eftersom sonen var faderns skörd som i sin tur är sina söners såningsman. Genom att jorden måste försvaras uppkom krigen och de starkaste i samhället stod såväl för försvaret av den egna jorden som av erövrandet av andras jord. Krigen var födda! Och krigen utkämpades mellan män eftersom muskelstyrkan var avgörande intill helt nyligen, historiskt sett.”Klockrena rader…

  • skvitt skriver:

   Bara en liten enkel skvittsk analys på marxistisk grund. Den enda teori som förklarar historiens skeden, händelser och utveckling är marxismen. Därför är den så farlig för borgerskapet att om den inte tigs ihjäl så förvaskas den och förljugs.Kram!/Skvitt

 6. Anna K skriver:

  Helt suveränt skrivet! Tack för det!

 7. HEMIMAMMA skriver:

  Detta är numera rebloggat på Hemimammas hem…

 8. Stina Svensson, Kalmar skriver:

  Helt underbart skrivet!Tack otäcka karl ;-)Förlåt!

  • skvitt skriver:

   Den otäcke bugar och bockar synnerligen djup och AJJJAJJAJAJ! Där slog han sin skalle i golvet!/Skvitt

 9. Olle skriver:

  Håller med i allt du skriver, förtryck och klassamhälle hör ihop!

 10. HEMIMAMMA skriver:

  Hur menar du att jag ska avisera ändringarna? Vill du att jag kopierar det i ett dokument som jag skickar till någon e-mail?

  • skvitt skriver:

   Ärsch, jag har gjort ändringarna nu. Men på din sida kan du ju som kommentar föreslå ändringar i min text om du har synpunkter. Jag tackar i så fall för det!Kram, vännen!/Skvitt

 11. Pluppa skriver:

  Bra inlägg,definitivt =)Kram/Pluppis

  • skvitt skriver:

   Tack hjärtat och grattis på bemärkelsedagen. Bara så synd att den ska behövas. Jag dyrkar kvinnan varje dag på året, så för mig finns ingen speciell kvinnodag. Alla dagar är kvinnans dag för mig.Min mor är kvinnan som födde mig till världen. Behöver jag säga mera?Kram!/Skvitt

 12. HEMIMAMMA skriver:

  Jag tycker faktiskt att din text är bra… =0)Hemikram

 13. Anna skriver:

  Skitbra sagt!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s