Kategorier

Arkiv

SOLIDARITETSTANKEN

Bara jag

Ja, bara jag tycks vilja hålla igång den blogg som skapades av Hemimamma med förhoppningen om att vi skulle bli sju stycken skribenter på bloggen, en som skrev var dag och hela kollektivet fyllde en vecka.

Ambitionen tycktes vara lit väl lågt ställd i början. Kanske blev vi fler än sju. Hur skulle fördelning då ordnas. Fick fler skriva på samma dag?

Men tider ändras. Och nu är det bara jag, som inbjöds av HEMIMAMMA, att medverka, som håller bloggen vid liv och går in och plockar bort spamkommentarer. Och som publicera inlägg där. Snart tror ju folk att det är min privata blogg. Och det ser ju ut att bli det också. Tyvärr!

Jag ger inte upp!

Ni andra då?

solidaritetstanken2


Antibiotika, resistens och kapitalism

9 juli rebloggade jag ett inlägg. Det var skrivet av Hemimamma 6 juli om tuberkulosens återtåg.

Mitt inlägg lyfte fram min egen kommentar och detta inlägg lade jag ut på SOLIDARITSTANKEN på begäran och där tillkom ny kommentarer.

Jag vill nu fästa uppmärksamheten på min senaste kommentar där. Här återger jag kommentaren, men utesluter det som inte är relevant för just antibiotikahantering och resistens:

Vad gäller bakteriers resistens mot antibiotika är ju det något som oundvikligen utvecklas med tiden, men det är ju också självklart att det går fortare om bakterierna exponeras för antibiotika i stor skala. Och det är just det som sker när man rutinmässigt blandar antibiotika i foder till djuren och när det rinner ut i avlopp från fabriker i koncentrationer som vida överstiger nivåerna i blodet på en människa som behandlas med preparaten för att kureras från sjukdom.

Tyvärr har jag inga siffror på hur mycket antibiotika som används, eller kommer ut i naturen jämfört med hur mycket som används specifikt för sjukdomsbekämpning hos människa och hennes husdjur. Min gissning är att förhållandet är minst 1000/1 om ser det globalt.

”Antibiotika används för behandling av infektioner hos människor och djur. Dessutom används de inom livsmedelsindustrin.
Antibiotika används också hos djur för att förebygga … sjukdom. På andra håll i världen används också antibiotika som tillsats i djurfoder för att stimulera tillväxt hos djuren.
I vissa andra länder använder man antibiotika i fruktodlingar för att skydda frukten mot bakterieangrepp.”

Läs mer!

”Sedan 1986 är det i Sverige inte tillåtet att ge antibiotika till djur för att förebygga sjukdomar och för att de ska växa fortare.

1997 antog Eurocoop en resolution som krävde stopp för användningen av antibiotika i tillväxtstimulerande syfte.

1998 antog Beuc en resolution med samma krav.

1999 framförde TACD (Transatlantic Consumer Dialog) samma krav till regeringarna i både EU och USA. I USA är användningen av tillväxtstimulerande medel i djurproduktionen ännu större än i Europa.

1999 uttalade sig EU-kommissionens Scientific Steering Committé för omedelbara åtgärder för att få ner antibiotikaförbrukningen inom alla områden – human- och veterinärmedicinen samt växtskyddet (antibiotika har i vissa fall sprutats på frukt för att hindra angrepp). Åtgärder ska inriktas på förebyggande hälsovård, felaktig användning och att övervaka resistensutvecklingen.

2000 förbjöd EU den rutinmässiga användningen av sex av tio foderantibiotika.

2002 förbjöd EU resterande fyra preparat. De kommer att successivt fasas ut till år 2006.”

Läs mer!

Det här visar att man jobbar med problemet. Men vore det inte för kapitalisternas snöda vinnings skull fanns ju inte problemet med onödig användning av antibiotika, eftersom man då inte skulle använda antibiotika i ovan nämnda syfte.

Om läkemedelsindustrins utsläpp:
”När Joakim Larsson vid Göteborgs universitet i somras publicerade sin artikel om de stora antibiotikautsläppen från läkemedelsindustrin i Indien gick startskottet för en ny problemställning inom läkemedelsindustrin (läs mer här). En gammal sanning, som sa att industrin aldrig släpper ut aktiva substanser i miljön eftersom de är för dyrbara, fick sig en rejäl törn. I vattnet utanför ett reningsverk i industriområdet Pantancheru, Hyderabad, mätte Joakim Larsson och hans kollegor upp mycket höga halter av bland annat antiobiotikumet ciprofloxacin.”

Läs mer!

”Remissinstanserna som tillfrågats säger att kunskapen om effekterna av antibiotikautsläpp i dag är närmast obefintlig.”

Läs mer!

”Läkemedelsindustrin har varit mer intresserad av att utveckla läkemedel mot andra sjukdomar eftersom det saknas finansiella incitament för att ta fram ny antibiotika.
… forskningsresultat som visar att indiska fabriker som tillverkar läkemedel för den svenska marknaden släpper ut stora mängder antibiotika. Det leder till att bakterier i vattendragen blir resistenta mot flera typer av antibiotika. I vatten från ett reningsverk utanför Hyderabad hittades upp till 1 miljon gånger högre halter antibiotika än vad man hittar i svenska reningsverk.”

Läs mer!

I mitt inlägg som nämns ovan skriver jag:

”Nu till en sak som jag inte är så säker på att alla vet om:

bakterier av olika slag både är och inte är olika arter!

Hur menar jag nu?
Jo, vi brukar säga att olika arter är organismer som inte får avkomma med varandra. Alltså, hur olika två hundraser än ser ut så tillhör de samma art. Men hund ock katt är olika arter och kan inte få avkomma tillsammans.

Streptokocker och colibakterier är olika arter eftersom de är helt olika i sina egenskaper. Dessutom parar sig ju inte bakterier utan de delar sig. Men hur är det med parning egentligen. Vad går den ut på i grund och botten? Jo att utbyta gener, eller snarare att blanda dem i nya konstellationer.
Och just det gör bakterier!
Och de gör det utan hänsyn till vilka arter de själva tillhör.
Således byter nyss nämnda bakterier gladeligen sina gener med varandra och det är överlevarna som delar med sig av sina resistenta gener!

Bakteriers ”parning” går till så att de lägger sig intill varandra och en av dem skjuter ut ett utskott som tränger in i den andra och genom detta utskott överförs gener från den ena bakterien till den andra. Det är alltså precis som en helt vanlig sängkammarscen, fast med den skillnaden att utbytet kan gå åt båda håll samtidigt!

Med andra ord, på ett sätt är de olika arter och på ett annat sätt är de släkt med varandra!”

Här har jag funnit en artikel från Göteborgs universitet som belägger just detta:

”Den del i bakteriers DNA som ofta bär på antibiotikaresistens är en mästare på att förflytta sig mellan olika typer av bakterier och anpassa sig till vitt skilda bakteriearter. Det kan göra allt fler bakterier resistenta mot all sorts antibiotika. Det visar en studie som gjorts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers. Resultatet publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.”

Uppdaterat 11 12 16:

Minska antibiotikan – välj svenskt kött

Regeringen bidrar till överbruket av antibiotika