Kategorier

Arkiv

Kriminell är ju den som konsekvent bryter mot lagen

Kriminell är skånepolisen

Det visar och bevisar Astrid.

”Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är en lag sedan 1 januari 2008 i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG.

Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Den process som föreskrivs för alla inköp som överstiger ca 290 000 kr är tämligen detaljerad. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs skall vidare tillkännages i ett förfrågningsunderlag. Myndigheter måste lämna ut förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen skall ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som skall ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget.”

Detta skriver Astrid på sin blogg och uppmanar: ”Alla djurägare som fått jättefakturor från polisen grundat på ‘uppdrag’ till Djurambulansen och andra företag som mot gällande lag anlitats av polisen bör anmäla detta och få fakturorna omprövade.”

Kommer polisen nu att lagföras för dess konsekventa brott mot lagen?

Nej, det är knappast troligt, men pinka inte på allmän plats för då åker du fast! Och pika inte en andra gång offentligt för då är du återfallsförbrytare. Ja alltså som skånepolisen, återfallsförbrytare som konsekvent har brutit mot lagen!