Kategorier

Arkiv

Alldeles för lång kommentar!

Vår blogg fick påhälsning!

Som ni förstår av rubriken och bilden nedan så var min kommentar för lång. Den kunde därför inte publiceras.

Ni får kommenteren här nedan i stället. Fördelen är att jag här kan bädda in länkarna och även komplettera med bilder.

”Fältbiologer kritiska mot skogslagstiftning”

Det skriver Vår bloggi sin rubrik.

Min kommentar:

Den ursprungliga naturen existerar inte längre över huvud taget.

Men det är inte det som menas med mångfalden. Det betyder alltså att även de som är kritiska till det moderna skogsbruket visar en viss acceptans till rådande förhållanden och enbart kritiserar de de värsta avarterna.

Det finns små skyddade områden av urskog, men inte ens de är opåverkade. Först och främst är det för små ytor, men värst är föroreningar som letar sig in i områdena, främst via luften, men de är även utsatta för den globala uppvärmningen. Det betyder att de känsligaste arterna antingen är starkt hotade och klarar inte att fylla sin ekologiska funktion, eller så är de utrotade.

Här kan inflikas att all världens groddjur är på tillbakagång. Man vet inte ens varför! Sannolikt är det fråga om miljögifter som dessa djur är extra känsliga för. Bland annat är de känsliga för plaster som bryts ned och läcker kemikalier med östrogen effekt.

Inflikas kan även den massiva bidöden världen över. Även i det fallet vet man inte orsaken/orsakerna!

Visst görs det insatser för att aktivt kompensera för den förstörelse som sker, och som främst orsakas av kommersiella intressen, alltså är orsakade av olika industrier, men allt kan inte åtgärdas och ofta saknas kunskapen om hur skydd och återställning ska utföras. Därtill kommer att man fokuserar på de större djuren och växterna, särskilt om de har kommersiella intressen, medan insekter, maskar, kvalster, svampar och mikrober i nämnd ordning glöms bort – trots deras mycket viktiga funktion för att naturen som helhet ska fungera optimalt.

Det här kommer på sikt att få förödande konsekvenser, inte minst på människan! När således fältbiologer med all rätt kommer med kritik, glömmer även de bort mikrofauna, mikroflora och andra mikroexistenser, samt deras mikromiljö.

Vi får nog för överskådlig tid leva med det som sker och som kallas den 6:e massutrotningen av livet på jorden.

”Om intelligens definieras som en arts talang att anpassa sig till sin omgivning, så är människan inte särskilt smart. Genom att trotsa naturens alla lagar har hon sökt skapa omgivningen efter sig själv, men till priset av biologisk mångfald och livet självt. Ett par hundra arter utplånas, varje dag, till följd av mänskliga aktiviteter.” /Fria Tidningen

Jag kan också tipsa om en intressant debattartikel:”Avtalet i Nagoya tyder på att världens regeringar på allvar börjar inse att det är naturen som anger ramarna för samhällets och ekonomins utveckling, inte tvärtom. Världen måste tänka om – även Sverige. Arbetet med att varaktigt skydda naturområden måste påskyndas och målet för arealen skyddad mark höjas. Samtidigt måste vi genomföra målet om hållbart brukande – i skogen måste exempelvis miljöhänsynen skärpas och den pågående intensifieringen stoppas.” /GP

Vi kan inte återgå till hur naturen såg ut för 10.000 – 20.000 år sedan eftersom det skulle innebära att vi reducerar vår egen art till omkring en eller två miljoner individer. Men vi kan ju i varje fall hoppas att vi genom globala avtal, som det i Nagoya, efterlevs och att det inte heller är det sista internationella avtal som skrivs med sådant mål.

Ett avtal som ännu inte ens förbereds, men som jag gärna efterlyser är ett avtal om ett totalt skrotande av kärnvapen och kemiska och biologiska vapen, samt ett totalt skrotande av alla kärnkraftverk.

Speciellt det radioaktiva hotet är ett reellt och långvarigt hot i det att vissa radioaktiva isotoper är så långlivade och när de sprids ut mäktar inte mänskligheten av att sanera efter sig. Det gäller särskilt när dessa isotoper når ut i våra hav och det är ju där de slutligen hamnar och redan har hamnat till viss del. Som det nu är har vi inga säkra slutförvaringssystem när det gäller högaktivt avfall. ”SKB har ett färdigt system för hur bränslet ska transporteras, mellanlagras, kapslas in och slutförvaras nere i berget. I juni 2009 meddelade SKB att man anser Forsmark vara den mest lämpade platsen för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle.” /Vattenfall

Ovanstående är en partsinlaga från industrin!

Under 100.000 år hinner ”vi” uppleva att minst en istid både kommer och går. Jordskorpan kommer att tryckas ned och den kommer att resa sig upp igen. Det skapar sprickor i den mest solida bergrund. Jag bör här påminna om att den kraftigast vetenskapligt kända jordbävningen i hela världen ägde rum för 10.000 år sedan i Lappland. Utifrån storleken på de två största förkastningarna som dessa geologiska katastrofer åstadkom har man beräknat skalven till 10,0 på Richterskalan. Tyvärr hittar jag inte tillbaka till den källa där jag läste uppgiften. Jag finner bara uppgifter om drygt 8 för det aktuella skalvet och geologer anser att ingen jordskorpa är stark nog att kunna motstå spänningar som genererar skalv över cirka 10-11 på skalan.

Här kan tilläggas att dessa allra våldsammaste jordbävningarna av seismologer kallas mega-thrust jordbävningar, en magnitud på över 9,0 på Richterskalan. Någon vedertagen  definition på sådana jordbävningar finns dock inte. Chile drabbades 1960 av en jordbävning på 9,5, vilket är det våldsammaste skalvet som hittills registrerats med seismografer.

I vilket fall som helst, ska sägas ifall min ovan angivna magnitud från Lappland skulle vara fel, så är ett skalv på 8,0 redan det illa nog för att skada ett kärnbränslelager. Och det finns inga garantier för att det inte kommer att ske ett skalv med den styrkan, eller mer, i efterspelet till nästa istid! Och det är ju just det som det handlar om, samt att vi har två svaghetszoner i Sverige. Den ena går från Värmland och ned efter svenska västkusten. Den andra från Lappland och ned i Östersjön, alltså ned mot det lager som ska ta hand om vårt avfall!

Jordbävningen i Japan tjugohundraelva låg på 8,9 – 9,1. (Från en tidigare kommentar. SGU låtsas inte om det! SKB undervärderar! Thomas Lindblad skriver mera om denna jordbävning, men har antagligen fel på magnituden. )

Som väl alla vet är Richterskalan logaritmisk för att över huvud taget vara hanterbar. Man kan därför inte jämför det med att till exempel temperaturen stiger från 9,1 grader till 10 grader. ”varje steg motsvarar en ökning av magnituden (skakningen) med cirka 10 gånger. Detta motsvarar ca 32 gånger mer energi. En jordbävning på 3–4 är knappt märkbar; en på 8 eller mer kan ödelägga städer” /Richterskalan/Wikipedia

Att såldes påstå att: ”man anser Forsmark vara den mest lämpade platsen för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle.” är nog fel, men framför allt ska detobserveras att man inte vågar sig på att påstå att det är säkert, bara ”mest lämpade platsen”!

Att få världens länder att göra något radikalt och slutgiltigt åt det radioaktiva problemet är väl något att bara stilla be om. Det verkar ligga oerhört långt fram.

Mera närliggande och enklare problem borde vara att genast förbjuda de kvicksilverhaltiga lågenergilamporna. Att de alls tilläts att producera dem visar hur kortsiktigt och oansvarigt världens politiker tänker och hur lätt de låter sig påverkas av kommersiella intressen och deras lobbyister. Det bådar faktiskt inte gott inför framtiden, i det att dessa intressen hela tiden blir allt mäktigare.

Ett steg mot en hållbar utveckling är att det produceras hållbara produkter. Här kommer de kommersiella intressena dock på kollisionskurs (som vanligt) med naturintressena. Industrin tar ju fram produkter med avsiktligt kortvarig livslängd, allt för att hålla konsumtionen och därmed den kommersiella produktionen uppe. Och samtidigt döljer man detta faktum genom en rad olika propagandakampanjer, som ofta förses med epitet som ”ekologisk”, ”hållbar utveckling”, ”miljöhänsyn”, ”miljövänlig”, etc.

Ett bra exempel på det sistnämnda är ju ”miljöbränsle” och ”miljöbilar”. Det finns inga fungerande miljöbränslen och absolut inte en enda bil i världen som är miljövänlig!

Ett annat bra exempel är ”ekologiska jätteräkor”! Sådana finns inte heller. Möjligen finns det jätteräkor som odlas med mindre skadliga miljökonsekvenser än andra. Vi förs alltså bakom ljuset av lika intensiva som lögnaktiga kampanjer!