Kategorier

Arkiv

Vissa


Den Skvittska spekulationen

Den alltid så pålästa Mavera skriver åter igen om Libyen.

Bland annat skriver hon: ”Libyen presenterade sin version av åtalet mot Rasmussen, som innehåller 10 punkter. Bland dem är ”krigsförbrytelser”, ”försök att mörda revolutionens ledare Muammar Gaddafi”, ”aggression mot civila”, ”barnamord” och den viktigaste punkten är ett ”försök att störta den libyska regeringen och ersätta den med en marionettregering för att få tillgång till de rikedomar som landet har”. Läs hela inlägget, som inte är särskilt långt.

Skvitt tillåter sig en kommentar enligt bilden.


FN-insatser mot våldäkter måste skärpas!

Läget är mycket allvarligt, särskilt i Afrika, vad jag har förstått. Inte minst i de krig, som hela tiden utkämpas, används våldtäkter som en del av strategin. Men övergreppen begås även i stor skala ”civilt”, om så får sägas.

Det här handlar om två olika saker, även om det för offren saknar betydelse varför det sker.

Krigen handlar som alltid om makt, inflytande, råvaror och territorier. Men bakom dessa krig ligger västvärldens kapitalintressen. Det handlar i grund och botten om att få kontrollen över naturtillgångarna, eller bara att sälja vapen, eller både och!

De ”civila” våldtäkterna handlar om samma egoistiska hänsynslöshet där som här och över allt i världen. Men att det sker i så stor omfattning i Afrika (bl. a.) beror i hög grad på myndigheternas bristande resurser att jaga, gripa och lagföra de skyldiga. Och resurssvagheten beror i sin tur åter igen på västvärldens kapitalintressen och den förödande effekten dessa får för ländernas ekonomier.

En (1) våldtäkt är en för mycket!

Men tyvärr, det är skrämmande och fruktansvärt illa ställt i vår hemska värld, vilket uppmärksammas i denna artikel  i SvD.

Det är hög tid att FN skärper sina insatser rejält för att stoppa dessa illdåd och ett helhetsperspektiv måste till.

Tyvärr är det väl för mycket begärt att FN ska komma åt grundproblemet, kapitalismens världsherravälde. Vad man möjligen kan hjälpa till med är att stärka de svagaste ländernas bekämpning av dessa brott på olika sätt, såsom att utbilda personer i alla led inom rättsväsendet och stärka kvinnans ställning och rättigheter, samt kämpa för en attitydförändring. Och inte minst: dra krigsherrarna inför den internationella brottmålsdomstolen!

En eldskäl vi kan vara stolta över är dock Margot Wallström!


Antibiotika, resistens och kapitalism

9 juli rebloggade jag ett inlägg. Det var skrivet av Hemimamma 6 juli om tuberkulosens återtåg.

Mitt inlägg lyfte fram min egen kommentar och detta inlägg lade jag ut på SOLIDARITSTANKEN på begäran och där tillkom ny kommentarer.

Jag vill nu fästa uppmärksamheten på min senaste kommentar där. Här återger jag kommentaren, men utesluter det som inte är relevant för just antibiotikahantering och resistens:

Vad gäller bakteriers resistens mot antibiotika är ju det något som oundvikligen utvecklas med tiden, men det är ju också självklart att det går fortare om bakterierna exponeras för antibiotika i stor skala. Och det är just det som sker när man rutinmässigt blandar antibiotika i foder till djuren och när det rinner ut i avlopp från fabriker i koncentrationer som vida överstiger nivåerna i blodet på en människa som behandlas med preparaten för att kureras från sjukdom.

Tyvärr har jag inga siffror på hur mycket antibiotika som används, eller kommer ut i naturen jämfört med hur mycket som används specifikt för sjukdomsbekämpning hos människa och hennes husdjur. Min gissning är att förhållandet är minst 1000/1 om ser det globalt.

”Antibiotika används för behandling av infektioner hos människor och djur. Dessutom används de inom livsmedelsindustrin.
Antibiotika används också hos djur för att förebygga … sjukdom. På andra håll i världen används också antibiotika som tillsats i djurfoder för att stimulera tillväxt hos djuren.
I vissa andra länder använder man antibiotika i fruktodlingar för att skydda frukten mot bakterieangrepp.”

Läs mer!

”Sedan 1986 är det i Sverige inte tillåtet att ge antibiotika till djur för att förebygga sjukdomar och för att de ska växa fortare.

1997 antog Eurocoop en resolution som krävde stopp för användningen av antibiotika i tillväxtstimulerande syfte.

1998 antog Beuc en resolution med samma krav.

1999 framförde TACD (Transatlantic Consumer Dialog) samma krav till regeringarna i både EU och USA. I USA är användningen av tillväxtstimulerande medel i djurproduktionen ännu större än i Europa.

1999 uttalade sig EU-kommissionens Scientific Steering Committé för omedelbara åtgärder för att få ner antibiotikaförbrukningen inom alla områden – human- och veterinärmedicinen samt växtskyddet (antibiotika har i vissa fall sprutats på frukt för att hindra angrepp). Åtgärder ska inriktas på förebyggande hälsovård, felaktig användning och att övervaka resistensutvecklingen.

2000 förbjöd EU den rutinmässiga användningen av sex av tio foderantibiotika.

2002 förbjöd EU resterande fyra preparat. De kommer att successivt fasas ut till år 2006.”

Läs mer!

Det här visar att man jobbar med problemet. Men vore det inte för kapitalisternas snöda vinnings skull fanns ju inte problemet med onödig användning av antibiotika, eftersom man då inte skulle använda antibiotika i ovan nämnda syfte.

Om läkemedelsindustrins utsläpp:
”När Joakim Larsson vid Göteborgs universitet i somras publicerade sin artikel om de stora antibiotikautsläppen från läkemedelsindustrin i Indien gick startskottet för en ny problemställning inom läkemedelsindustrin (läs mer här). En gammal sanning, som sa att industrin aldrig släpper ut aktiva substanser i miljön eftersom de är för dyrbara, fick sig en rejäl törn. I vattnet utanför ett reningsverk i industriområdet Pantancheru, Hyderabad, mätte Joakim Larsson och hans kollegor upp mycket höga halter av bland annat antiobiotikumet ciprofloxacin.”

Läs mer!

”Remissinstanserna som tillfrågats säger att kunskapen om effekterna av antibiotikautsläpp i dag är närmast obefintlig.”

Läs mer!

”Läkemedelsindustrin har varit mer intresserad av att utveckla läkemedel mot andra sjukdomar eftersom det saknas finansiella incitament för att ta fram ny antibiotika.
… forskningsresultat som visar att indiska fabriker som tillverkar läkemedel för den svenska marknaden släpper ut stora mängder antibiotika. Det leder till att bakterier i vattendragen blir resistenta mot flera typer av antibiotika. I vatten från ett reningsverk utanför Hyderabad hittades upp till 1 miljon gånger högre halter antibiotika än vad man hittar i svenska reningsverk.”

Läs mer!

I mitt inlägg som nämns ovan skriver jag:

”Nu till en sak som jag inte är så säker på att alla vet om:

bakterier av olika slag både är och inte är olika arter!

Hur menar jag nu?
Jo, vi brukar säga att olika arter är organismer som inte får avkomma med varandra. Alltså, hur olika två hundraser än ser ut så tillhör de samma art. Men hund ock katt är olika arter och kan inte få avkomma tillsammans.

Streptokocker och colibakterier är olika arter eftersom de är helt olika i sina egenskaper. Dessutom parar sig ju inte bakterier utan de delar sig. Men hur är det med parning egentligen. Vad går den ut på i grund och botten? Jo att utbyta gener, eller snarare att blanda dem i nya konstellationer.
Och just det gör bakterier!
Och de gör det utan hänsyn till vilka arter de själva tillhör.
Således byter nyss nämnda bakterier gladeligen sina gener med varandra och det är överlevarna som delar med sig av sina resistenta gener!

Bakteriers ”parning” går till så att de lägger sig intill varandra och en av dem skjuter ut ett utskott som tränger in i den andra och genom detta utskott överförs gener från den ena bakterien till den andra. Det är alltså precis som en helt vanlig sängkammarscen, fast med den skillnaden att utbytet kan gå åt båda håll samtidigt!

Med andra ord, på ett sätt är de olika arter och på ett annat sätt är de släkt med varandra!”

Här har jag funnit en artikel från Göteborgs universitet som belägger just detta:

”Den del i bakteriers DNA som ofta bär på antibiotikaresistens är en mästare på att förflytta sig mellan olika typer av bakterier och anpassa sig till vitt skilda bakteriearter. Det kan göra allt fler bakterier resistenta mot all sorts antibiotika. Det visar en studie som gjorts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers. Resultatet publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.”

Uppdaterat 11 12 16:

Minska antibiotikan – välj svenskt kött

Regeringen bidrar till överbruket av antibiotika